Medlemsbetingelser og vilkår

Sense AS
Org. nr. 992 881 062
Reinsgt 2
3611 Kongsberg

Besøksadresse
Hovedsenter: Reinsgt 2, 3611 Kongsberg
Sense Ekspress: Stasjonsbakken 4, 3611 Kongsberg

Kontaktinformasjon
post@sensehelse.no
tlf. 988 05 639

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.

Det er medlemmets plikt å sette seg inn senterets rømningsplan/branninstruks. Denne finner du ved nødutgangsdøren ved inngangsporten på ditt senter.

1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM I TRENINGSSENTERET

Sense :

 • Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemsbrikke.
 • Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.
 • Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Sense`s kontroll.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av Sense.
 • Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.
 • Sense har inngått avtale om Rent Senter med Antidoping Norgefordi vi ønsker et rent, sundt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentre. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.
 • All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.

Medlemmet:

 • Plikter å endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer.
 • Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet med kr 1,-.
 • Aksepterer at Sense fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.
 • Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktivitetene på senteret.
 • Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr etter til enhver tid gjeldene regler og for faktisk utført trening.
 • Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Det er heller ikke tillatt å ta med seg barn inn på senteret. Brudd på dette vil føre til bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.
 • Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering el., ring alarmtelefonen.
 • Dersom du mister medlemskortet skal Sense ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres.
 • Du er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker. Dersom man må bryte opp hengelås på skap pga mistet nøkkel el, har medlemmet ikke anledning til å gjøre dette på egen hånd. Dette skal foretas av Sense sitt personale. Dersom dette skjer på tider hvor senteret ikke er bemannet, må medlemmet betale for ekstraordinært fremmøte, evt vente til senteret er bemannet. Skap kan kun brukes når du selv er tilstede på senteret. Skap kan bli åpnet av personalet hvis skap er låst og du selv ikke er tilstede på senteret.
 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 • Plikter å sette seg inn i hvilken aldersgrense som gjelder på senteret han/hun skal trene. Ved brudd på aldersgrensen vil vi avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og adm.gebyr vil ikke bli refundert.
 • Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre (finnes på rentsenter.no). Dersom Sense registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler, vil det innkalles til samtale. Under samtalen vil det bli forlagt en avtale om dopingkontroll som forplikter til å avgi dopingprøve mens medlemmet befinner seg på treningssenteret. Dersom medlemmet ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og Sense har anledning til å heve treningsavtalen. Bruk av- eller mistanke om bruk av dopingmidler på Sense kan bli politianmeldt.
 • Sense har sikkerhetskameraer i fellesområder.

2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

 • Ved avtale om binding på 12 mnd, kan dette kun opphøre ved flytting eller av medisinske årsaker. Dette må dokumenteres gjennom folkeregisteret/lege. Etter bindingstidens utløp løper avtalen videre, så sant ikke kunden sier opp medlemskapet. Ved medlemskap uten binding er det 1 måned oppsigelsestid. Se punkt 6 om oppsigelse.

3. BETALING AV MEDLEMSKAPET

 • Betaling for resterende dager i innværende måned samt innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av kontrakt.
 • Betaling for de resterende månedene vil bli belastet betalingskortet den 1. i hver måned.
 • Sense forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.
 • Betaling for kontantavtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt.
 • Sense AS (Org.nr 992 881 062) er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

4. ANGRERETT

Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler.

5. PROSEDYRE VED MANGLENDE BETALING

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. Da vil til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan SE sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

6. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

 • Oppsigelsen skal skje via ”Min side”, avslutte medlemskap.
 • Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 1. desember.
 • Sense forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på Sense sine interne retningslinjer.

7. FRYSING AV MEDLEMSKAP

Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer:

 • Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode i mer enn 1 måned
 • Graviditet
 • Midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier/militærtjeneste

Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd. Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som sykemelding, attest fra lege/helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato.

8. PERSONVERN

Oversikt

Når du registrerer deg som medlem hos oss, gir du oss tilgang på dine personopplysninger. Vårt ønske er at du skal føle deg trygg på at disse opplysningene behandles på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen fungerer derfor som en forsikring på at vi behandler dine personopplysninger i tråd med de krav som til enhver tid følger av lov-, forskrifts- og vedtaksregulering.

Hva er personvernopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Navn, adresse, telefonnummer og e-post er typiske personvernopplysninger. Et bilde utgjør også en personopplysning dersom personen kan gjenkjennes. Det samme gjelder opplysninger om atferdsmønstre.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personvernopplysninger?

Det sentrale regelverket på personopplysningsområde er personopplysningsloven og personvernforordningen. Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke lover og regler som gjelder på område anbefaler vi deg å besøke Datatilsynets hjemmesider: www.datatilsynet.no.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Denne personvernerklæringen retter seg mot behandling av personopplysninger om våre medlemmer.

Vi behandler opplysningene du selv gir oss, herunder kontaktopplysninger som navn, adresse og e-post, og et profilbilde du selv tar ved innmelding. I tillegg oppbevares IP-adressen som er benyttet ved registrering av sikkerhetshensyn.

Vi behandler også informasjonen vi får ved at du benytter deg av våre tjenester. Dette omfatter opplysninger om hvor ofte du benytter deg at av senteret, hvor lenge du har vært inne på senteret og hvilke senter du benytter geografisk sett, herunder videoovervåkning og passeringsbilde ved inngangen til senteret. Hva du gjør mens du trener blir ikke registrert.

Kredittkortnumre behandles av vår betalingspartner NETS og Adyen og ikke av oss. Dette for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger for følgende formål:

 • Vi behandler kontaktopplysninger fordi det er nødvendig for å etablere og administrere kundeforholdet, samt for faktureringsformål.
 • Vi behandler ansiktsbilder for å forhindre at ikke-betalende personer benytter seg av treningssenteret.
 • Vi behandler videoopptak og passeringsbilde for å forebygge og avdekke straffbare handlinger og for å forhindre at ikke-betalende personer benytter seg av treningssenteret.

Hva er behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger?

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det rettslige grunnlaget kalles også for behandlingsgrunnlag. Det kreves derfor et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen for å registrere og lagre medlemmers kontaktopplysninger og ansiktsbilde, samt videoovervåke passeringer inn til senteret. Følgende behandlingsgrunnlag er relevant for vår behandling av personopplysninger som angitt ovenfor: 

 • Oppfyllelse av avtale. For å benytte deg av treningssenteret må du inngå en avtale med oss. Vi behandler dine kontaktopplysninger, herunder navn, adresse og e-post, for å inngå og for å oppfylle avtalen med deg.
 • Berettigede interesser. Vi behandler personopplysninger på bakgrunn av våre berettigede interesser. Vår vurdering er at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser, og at disse går foran ditt personvern. Vi benytter dette behandlingsgrunnlaget for de følgende behandlingsaktivitetene:
  • Vi registrerer ansiktsbildet fordi det er nødvendig for å kunne kontrollere hvilke personer som tar seg inn på treningssenteret, og dermed forhindre at ikke-betalende personer benytter seg av treningssenteret. Medlemskap er personlig og kan i utgangspunktet enkelt misbrukes ved at et betalende medlem deler sitt medlemskap med andre. Bilderegistrering er nødvendig for å unngå dette.
  • Vi benytter videoovervåkning og registering av passeringsbilde fordi det er nødvendig for å forebygge og avdekke straffbare handlinger, som tyveri, hærverk og trakassering av medlemmer og ansatte. Videoovervåkning og passeringsbilde benyttes i tillegg til å gjennomføre manuelle kontroller av om det er eieren av adgangskortet (altså medlemmet) som tar seg inn på treningssenteret ved at det lagres et stillbilde fra overvåkningen når en person skanner et adgangskort og tar seg inn i treningssenteret. Videoovervåkning og registering av passeringsbilde skjer kun i forbindelse med inngangsporten.

Utlevering av personopplysninger

Vi benytter oss av forskjellige leverandører som bistår oss i forbindelse med behandlingen av personopplysninger, herunder vår systemleverandør SICS Systems. Vi har inngått databehandleravtaler med disse leverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål enn de vi utpeker.

Vi kommer ikke til å utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor, med mindre vi er lovpålagt å utlevere opplysningene.

Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, samt i samsvar med de følgende sletterutinene:

 • Videoopptakene slettes innen syv dager etter at opptaket er gjort.
 • Passeringsbildene slettes etter 30 dager.

Hvilke rettigheter har du?

Du har disse rettighetene når vi behandler personopplysningene dine:

 • Rett til innsyn. Du kan få innsyn i personopplysningene og informasjon om hvordan vi behandler dem.
 • Rett til retting. Du kan be oss om å rette opp i feilaktige personopplysninger om deg.
 • Rett til sletting (retten til å bli glemt). Du kan be oss om å slette dine personopplysninger.
 • Rett til begrensning. Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.
 • Rett til å protestere. Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene dine.
 • Dataportabilitet. Du kan be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller andre i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Vi gjør oppmerksom på at det gjelder unntak og nærmere vilkår for rettighetene som er beskrevet ovenfor, og at ikke alle rettighetene vil være relevante for alle våre forbindelser. Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesidene til Datatilsynet, her.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av en av dine rettigheter overfor oss, ber vi deg ta kontakt som angitt i punkt 12 nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, ettersom vi kan ha behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

Datatilsynet og klagemuligheter

Datatilsynet er ansvarlig for å sikre at personvernet respekteres. Datatilsynet fører blant annet tilsyn for å sikre at norske selskaper behandler personopplysninger på en lovlig måte. Du kan kontakte oss når som helst hvis du har klager knyttet til behandlingen vår av personopplysningene dine. Du kan også klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside her. På hjemmesiden finner du også mer informasjon om våre plikter etter den gjeldende Personvernlovgivningen.

Endringer

Av og til kan vi endre denne personvernerklæringen, for eksempel fordi behandlingen av personopplysningene dine endrer seg eller fordi det skjer endringer i personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Denne personvernerklæringen gjelder fra datoen som er angitt øverst i dokumentet.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg  eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du kontakte oss på:

Sense AS, Reinsgt 2, 3611 Kongsberg, e-post: post@sensehelse.no, tlf: 32731100

Se mer info under «Personvern«